Wettelijke bepalingen

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina’s bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Overeenkomstig artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website www.cryptosecurity.be ook:

Site-editor

Crypto Security BV
Sint-Ursmarusstraat 86
Telefoon : 0473/527.366

E-mail: info@cryptosecurity.be
Website: www.cryptosecurity.be

Hosting

Hostinger International Ltd
61 Lordou Virino’s Larnaca , CY, 6023
CYPRUSVA: 10301365E

Website: www.hostinger.fr

Inhoud ontwikkelen en updaten

De heer Richard Escriva
E-mail: webcreative.es@gmail.com

Gebruiksvoorwaarden

De site wordt aangeboden in verschillende webtalen voor een beter gebruikscomfort en mooiere grafieken. We raden u aan om moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz…. Crypto Security BV zet alle middelen in die haar ter beschikking staan om betrouwbare informatie en betrouwbare actualisering van de website te waarborgen. Fouten of omissies kunnen echter voorkomen. De gebruiker moet daarom de juistheid van de informatie waarborgen en alle wijzigingen aan de site die hij nuttig acht, melden. Crypto Security BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor eventuele directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

 

Cookies

De website www.cryptosecurity.be kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de aanvaarding van cookies.

Hypertekstkoppelingen

De website van Crypto Security BV kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet. Crypto Security BV heeft geen middelen om de sites in verband met haar websites te controleren en staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert het deze. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zijn gebruiksvoorwaarden moet naleven. Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites mogen geen hyperlink naar deze site opzetten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Crypto Security BV. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Crypto Security BV wil plaatsen, is het aan hem om een op de site toegankelijke e-mail te sturen om zijn verzoek tot het plaatsen van een hyperlink te formuleren. Crypto Security BV behoudt zich het recht om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Aangeboden diensten

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.cryptosecurity.be .

Crypto Security BV streeft ernaar om de website www.cryptosecurity.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site www.cryptosecurity.be is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site ter indicatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperking van gegevens

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, een fout of een storing opmerkt, meld dit dan per e-mail op het adres webcreative.es@gmail.com, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk omschrijft (paginavragend probleem, type computer en gebruikte browser, enzovoort.). Alle gedownloade inhoud gebeurt op agen risico van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan Crypto Security BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van de download. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De hyperlinks die in het kader van deze website zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Crypto Security BV vallen.

Intellectueel eigendom


Alle inhoud op de site www.cryptosecurity.be , met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crypto Security BV. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.
Geschillen
Deze voorwaarden van de site www.cryptosecurity.be worden beheerst door het Belgische recht en elk geschil of proces dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Nederlands.
Persoonlijke gegevens
 
Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen wanneer u onze website www.cryptosecurity.be  bezoekt. Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden, in de rubriek “contact”. U kunt in ieder geval weigeren om uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven. Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
 
 
 
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE INFORMATIE (2)
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites van Crypto Security BV: www.cryptosecurity.be; (hierna “de website” of “de site” genoemd). 
Wij vragen u deze voorwaarden goed te lezen voordat u de website bezoekt. Gebruik van de site betekent dat u akkoord gaat met de privacyvoorwaarden van Crypto Security BV. Indien u niet akkoord gaat met deze privacy gebruiksvoorwaarden (zie hieronder), vragen wij u deze site niet te gebruiken.
1/ JURIDISCHE INFORMATIE
Deze site is gemaakt door Crypto Security BV, Sint-Ursmarusstraat 86, B-9200 Baasrode , BE0783.626.772– Tel. +32 (0)473/527366 e-mail info@cryptosecurity.be . Publicatie: Yves Fravezzi .
2/ VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
Door toegang te krijgen, te bezoeken of te gebruiken van de Diensten, garandeert en verklaart de Gebruiker dat hij:
Rechtsbevoegdheid heeft om deze contractuele relatie aan te gaan;
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd.
3/ BESCHERMING VAN INTELLECTUELE RECHTEN OP DE SITE EN DE INHOUD ERVAN
 
Alle rechten op de inhoud en architectuur van deze site, en in het bijzonder maar niet uitsluitend op de foto’s, teksten, logo’s, lay-out, ontwerpen, slogans, handelsnamen en andere elementen van deze site zijn voorbehouden.
Ze worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving, die verplicht door elke bezoeker van de site moet worden gerespecteerd.
Behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Crypto Security BV of andere rechthebbenden, is elke reproductie of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, op welke manier dan ook, verboden.
4/ INFORMATIE OP DE SITE
Wij hebben de grootste zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen van de gegevens en het schrijven van de teksten op deze site.
Crypto Security BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of programmawijzigingen tussen het raadplegen van deze site en de vermelde data.
5/ LINKS
In het geval dat er links worden gemaakt met andere sites, kan Crypto Security BV op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan, fouten in de siteadressen of in de domeinnamen die daar voorkomen.
6/ TECHNISCHE PROBLEMEN
Ondanks de inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, wijst Crypto Security BV alle verantwoordelijkheid af wegens onderbrekingen van de dienstverlening of andere technische problemen.
7/ BESCHERMING VAN DE PRIVACY IN HET ALGEMEEN
Door deze site te bezoeken, verleent u het recht om intern, voor analytische, statistische en promotionele doeleinden, de gegevens te gebruiken die door Crypto Security BV zouden worden verzameld.
COOKIEVERKLARING
De cookieverklaring geeft uitleg over het gebruik van “cookie”-bestanden op de website van Crypto Security BV , het nut van de verschillende soorten cookies en de manier om ze te deactiveren.

Contact us

If you have any questions or want to hire our services, do so using the attached form, and we will contact you shortly. Thank you